FSFV

IX Međunarodna naučna konferencija i VIII Kongres CSA - Prvo obavještenje

PRVO OBAVJEŠTENJE

IX–ta MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
i VIII–i KONGRES CRNOGORSKE SPORTSKE AKADEMIJE

Transformacioni procesi u sportu

HERCEG NOVI , 05 - 08. april. 2012. godine , Hotel PLAŽA

‘’SPORTSKA DOSTIGNUĆA’’

Dinamika prijavljivanja radova

Rok: Prijavljivanje sažetaka na našem i engleskom jeziku 25.12 2011. godine ;

Rok: Dostavljanje kompletnog rada zaključno sa 01. martom. 2012. godine.

Nakon isteka navedenih rokova radovi se neće primati i razmatrati.

- Jedan učesnik se može pojaviti u ulozi autora ili koautora najviše na tri rada od kojih samo na jednom radu može biti samostalno.

- Kotizacija za učešće uplaćuje se u iznosu od 100,oo eura po jednom radu, na način kako je naprijed navedeno.

- Radovi sa sažetkom na engleskom jeziku objavljuju se u Časopisu Sport Mont sa međunarodnom redakcijom i distribucijom.

Radovi se pišu na sljedeći način:

- Obim: do 6 stranica teksta, tabela, crteža, grafikona, spiska literature,abstrakta na engleskom jeziku.

- Font: Times New Roman-12, Serbian latin.

- Margine: 2,5 sa svih strana.

Radove pripremite prema sledećoj strukturi:

Naslov rada (na jezicima bivših jugoslovenskih republika i engleskom jeziku)

Ime i prezime autora i koautora (Institucija)

1. Uvod

2. Materijal i metode

3. Rezultati i diskusija

4. Zaključak

Literatura

abstrakt na ebgleskom jeziku

LITERATURU je potrebno navoditi prema APA standardu (http://www.apa.org/journals/webref.html)

Radovi koji ne budu urađeni po naprijed navedenom uputstvu i dinamici zadatih termina će se odbaciti i neće se uzimati u obzir.

Napomena: Radovi se mogu pisati i na engleskom jeziku

Prijavljivanje učesnika se vrši na email: sportmont@t-com.me

Uslužni telefax: 00382 40 235 200

Adresa: Džordža Vašingtona 445

81000 Podgorica, Crna Gora

Napomena: Deset najkvalitetnijih radova po mišljenju recenzenata bice objavljeni u časopisu: Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine

S poštovanjem,

Predsjednik priređivačkog odbora,
Prof. dr Duško Bjelica


04.12.2011. 20:18

Zavrsni radovi, teze i disertacije Montenegrin Sports Academy - Crnogorska Sportska Akademija Informacioni sistem o istrazivackoj djelatnosti u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore MJSSM MBA2018 Sport Mont PanSportMedical - Romanian WebSite of Sport Medicine

Sadrzaj na ovoj stranici zahtjeva Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player